ചുമർ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ Whytal Gypsum plaster എന്തുകൊണ്ട് മികച്ചതാകുന്നു?

ആധുനിക കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ കടുത്ത ദൗർഭല്യമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

whytal gypsum plaster for cost effective plastering

വീടുകൾക്ക് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ്; ചെലവ് കുറയ്ക്കാം, ഇനിയുമുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ!…

കെട്ടിട നിർമാണ മേഖലയിലെ വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാർക്ക് വീട് എന്ന സ്വപ്നം അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ വൈറ്റാർ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ

101, Penta Tower Near Kaloor Metro Staion Kaloor, Cochin - 682017
Mon - Sat: 7:00-18:00
+91 9446 605 217

© Copyright Whytal Tech Pvt Ltd All Rights Reserved. Designed by Zybotech Lab