സിമൻ്റ് മണൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ്

നിങ്ങൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ സാധാരണയായി പ്ലാസ്റ്ററിംഗിനായി സിമൻ്റ് മണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

101, Penta Tower Near Kaloor Metro Staion Kaloor, Cochin - 682017
Mon - Sat: 7:00-18:00
+91 9207441100

© Copyright Whytal Tech Pvt Ltd All Rights Reserved. Designed by Zybotech Lab